Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Ciągły wzrost pociąga za sobą pytanie o odnawialność kapitału ludzkiego.
Jacek Moskalew
ekspert ds. zarządzania
kapitałem ludzkim

Problem do rozwiązania

Firma postanowiła dokonać analizy efektywności dotychczasowych rozwiązań w zakresie ZKL, poszukuje nowych kierunków rozwoju tej funkcji lub dostosowania jej do nowej strategii biznesowej organizacji.

Szybko następujące zmiany w biznesie oraz nowe koncepcje dotyczące ZKL sprawiają, że w przedsiębiorstwach pojawia się szereg rozwiązań doraźnych, które często bywają niespójne z ogólną strategią organizacji. Mogą one oddziaływać na siebie wywołując wzajemnie negatywny wpływ lub powodując w konsekwencji efekt przeciwny do zamierzonego. Brak strategii personalnej i koncepcji rozwoju funkcji HR jest często powodem niskiej efektywności procesów wprowadzanych w tym obszarze zarządzania.

Zakres usługi

  • audyt funkcji ZKL w kontekście efektywności stosowanych rozwiązań i spójności ze strategią organizacji
  • doradztwo i wsparcie w zakresie tworzenia spójnej wewnętrznie strategii ZKL zgodnej z ogólną strategią organizacji,
  • wybór rozwiązań w zakresie strategii ZKL oraz rozwoju funkcji personalnej wspierających ogólną efektywność organizacji
  • przeprowadzenie warsztatów wspierających proces tworzenia strategii ZKL
  • analiza zagrożeń wynikających z aktualnie funkcjonujących procesów i rozwiązań w zakresie ZKL

Rezultat

Dzięki podjętej współpracy Klient dysponuje wynikami pogłębionej analizy efektywności i zgodności istniejących rozwiązań ZKL ze strategią organizacji. Wspólnie wypracowana strategia ZKL oraz koncepcja rozwoju funkcji HR wspiera realizację celów strategicznych organizacji wykorzystując najbardziej efektywne i nowoczesne rozwiązania w tym obszarze.