Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Odpowiedź na pytanie - Kim są pracownicy? - determinuje ich użyteczność dla przedsiębiorstwa.
Jacek Moskalew
ekspert ds. zarządzania
kapitałem ludzkim

Problem do rozwiązania

W firmie podjęto decyzję o dokonaniu zmian w obszarze ZKL lub innej zmiany organizacyjnej wymagającej zaangażowania ze strony pracowników. Planowane jest wdrożenie wybranych procesów zarządzania personelem lub udzielenie wsparcia dla wprowadzania innych zmian organizacyjnych.

W jaki sposób optymalnie wykorzystać potencjał pracowników? - Literatura i rynek usług doradczych kuszą wieloma nowatorskimi rozwiązaniami. Strateus w swoim podejściu do zarządzania kapitałem ludzkim integruje pięć wyczerpujących kwestii: 1. Jak zaplanować procesy i struktury organizacyjne, aby zapewniały maksimum efektywności? oraz co zrobić aby: 2. na stanowiskach we właściwym czasie znaleźli się właściwi ludzie, 3. którzy będą pracować z zaangażowaniem, 4. posługując się odpowiednimi kompetencjami i 5. których praca będzie dawała pożądane wyniki?

Zakres usług

Skutecznie podejmujemy rolę Project Managera, który realizuje bądź zarządza realizacją i wdrożeniem uzgodnionych projektów. Mając w perspektywie rozwiązanie problemów opisanych powyżej, specjalizujemy się w projektach jak:

  • optymalizacja procesów i restrukturyzacja zatrudnienia
  • zarządzanie kompetencjami
  • zarządzanie talentami i planowanie karier
  • tworzenie i wdrażanie systemu motywacyjnego (m.in. polityka wynagrodzeń, wartościowanie pracy)
  • pomiar efektywności i zarządzanie wynikami pracy (np. systemy ocen)
  • zarządzanie zmianą i komunikacja wewnętrzna
  • przywództwo oraz kreowanie pożądanej kultury organizacyjnej

Ze względu na liczne uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji, nasze rozwiązania często obejmują kilka spośród wyżej wymienionych obszarów.

Rezultat

W wyniku przeprowadzonego projektu Klient dysponuje rozwiązaniem podnoszącym efektywność zarządzania w zakresie zdefiniowanych wskaźników. Oprócz tego może uzyskać dostęp do metody pozwalającej w przyszłości - w sytuacji, gdy zmienią się uwarunkowania w otoczeniu firmy - na samodzielne modyfikacje wdrożonego rozwiązania.