Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Planowa zmiana wymaga skupienia na wizji przyszłości. Zmiana chaotyczna jest skutkiem skupienia na bieżących potrzebach. Zarządzanie zmianą równoważy te perspektywy.
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
ekspert ds. zarządzania

Problem do rozwiązania

Kierownictwo Spółki uznaje za konieczne uwzględnianie kwestii adekwatności kapitałowej ryzyka w działalności Spółki i rozliczaniu jej wyniku ekonomicznego. Może to dotyczyć wybranych rodzajów ryzyka biznesowego i/lub ryzyka operacyjnego.

Zakres usługi

  • analiza ryzyka w ujęciu tzw. BIA (business impact analysis)
  • dobór metod szacowania ryzyka
  • zaproponowanie zasad i organizacji zarządzania ryzykiem
  • zaproponowanie zasad prewencji wobec ryzyka, zasad monitorowania ryzyka, zasad reagowania na ryzyko (w tym polityki bezpieczeństwa oraz planów zapewniania ciągłości działania)
  • pokierowanie pierwszym cyklem zidentyfikowania i oszacowania ryzyka

Rezultat

Ustanowienie organizacji (zespół zadaniowy, zasady działania) zarządzania ryzykiem, dobór metodyki postępowania, pierwsze ustalenie: rodzajów ryzyka, ich przejawów, mechanizmu realizowania się, potencjalnych skutków (w tym strat), prawdopodobieństwa wystąpienia, możliwych środków zaradczych.
Stworzenie mechanizmu powtarzalnej spirali analizowania i przeciwdziałania ryzyku prowadzącej do systematycznie stopniowego ograniczania wrażliwości na ryzyko.