Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Ziarna powodzenia zasiewane są na początku przedsięwzięcia.
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
ekspert ds. zarządzania

Problem do rozwiązania

Kierownictwo Spółki uznaje, że potrzebne jest opracowanie kompleksowego planu działania wobec całości lub części prowadzonego biznesu.

Zakres usługi

  • analiza organizacji i potencjału Spółki w kontekście rodzaju rynku na jakim działa
  • analiza specyfiki problemu jakiego dotyczyć ma strategia
  • analiza dobrych praktyk oraz otoczenia konkurencyjnego
  • propozycja scenariuszy/wariantów do szczegółowego opracowania
  • projekt strategii w ścisłej współpracy ze specjalistami i Kierownictwem Spółki
  • okresowe analizy skuteczności wdrożonej strategii oraz jej adekwatności do bieżącej sytuacji

Rezultat

Strategia zgodna z potencjałem Spółki, wyzwaniami rynku oraz znanymi dobrymi praktykami.
Wzrost konkurencyjności Spółki, jasność kierunku działania dla Kierownictwa, pracowników i interesariuszy.